Formularz reklamacyjny:

Szanowny Kliencie,
W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) informujemy, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator, w celu realizacji umowy, która nas łączy.
Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) podanych w umowie i podczas jej realizacji jest:
Cynkomet Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7W (16-200 Czarna Białostocka), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000162405, o kapitale zakładowym w wysokości 1 130 000,00 złotych (słownie: milion sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości, REGON: 052206379, NIP: 9661673746,
adres email: rodo@cynkomet.pl
Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy Cię także poinformować, że:
1. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail rodo@cynkomet.pl
2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane:
• w celu wykonania umowy o dostawę towarów lub świadczenie usług,
• w celu realizacji procesu reklamacji,
• w celu dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO,
• w celach marketingu bezpośredniego usług ADO, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO.
3. Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usługi lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba, że okres przechowywania wynika z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań technicznych i informatycznych, firm kurierskich, organom państwowym w zakresie ich kompetencji, w związku z realizacją naszych celów.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Państw trzecich, w przypadkach, gdy realizacja naszych celów tego wymaga.
6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.
7. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.
8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Formularz powinien być wypełniony w wersji edytowalnej ( nie ma konieczności drukowania) i przesłany drogą mailową na adres:  reklamacje@cynkomet.pl