Formularz reklamacyjny z tytułu gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji

Klauzula informacyjna dla klientów korzystających z uprawnienia reklamacji w ramach Ogólnych Warunków Reklamacji

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cynkomet Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7W, 16-020 Czarna Białostocka
 2. Z Administratorem można się kontaktować drogą pisemną na ww. adres, elektronicznie na adres: rodo@cynkomet.pl, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: https://cynkomet.pl/kontakt/  lub listownie na w/w adres z dopiskiem „RODO”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji reklamacji przez Cynkomet sp. z o.o. na zakupione przez Państwa produkty marki Cynkomet, w tym w ramach postępowania reklamacyjnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. a)6 ust. 1 lit b) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i świadczeń reklamacyjnych, której są Państwo stroną,
 2. b)6 ust. 1 lit. c) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Cynkomet Sp. z o.o., w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z realizacją reklamacji,
 3. c)6 ust. 1 lit. f) RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cynkomet Sp. z o.o.; do prawnie uzasadnionych interesów zaliczyć można obowiązek rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania i rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością rozpatrzenia Państwa zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi hostingowe strony internetowej, za pośrednictwem której dokonywana jest komunikacja w zakresie rozpatrywanego zgłoszenia reklamacyjnego, spółki z grupy Cynkomet, podmioty uczestniczące w procedurze reklamacyjnej, podmioty wydające ekspertyzy techniczne lub opinie, firmy transportowe i inne, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe i inne usługi doradcze.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Cynkomet Sp. z o.o. przez okres trwania postępowania reklamacyjnego oraz później przez okres 6 lat, tj. do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu reklamacji albo w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.
 4. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Cynkomet Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania danych.
 5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych zgodnie z pkt 4 lit. a. powyżej mają Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile dane te będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych zgodnie z pkt 4 lit. c powyżej mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych zgodnie z pkt 4 lit. a. powyżej mają Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile dane te będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych zgodnie z pkt 4 lit. c powyżej mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
CzechEnglishGermanHungarianPolishRomanianRussianSpanish