Mobile menu

 

Firma Cynkomet Sp. z o.o.

 CynkoMet posiada dwie cynkownie ogniowe zlokalizowane  w Czarnej Białostockiej na terenach Natura 2000 i  w Wyszkowie. Podstawą bezpiecznej działalności cynkowni  w zakresie ochrony środowiska są pozwolenia zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Podlaskiego.  Pozwolenia te nakładają szereg   restrykcyjnych wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz Dyrektyw Unii Europejskiej.  Oba zakłady są obligatoryjnie i systematycznie kontrolowane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Białymstoku i Ostrołęce. Przeprowadzane kontrolne pomiary emisji do środowiska przez w/w instytucje oraz przez akredytowane firmy dowodzą, iż nasze nowoczesne zakłady nie są  uciążliwe dla środowiska naturalnego. Układy wentylacji powietrza są wyposażone w szczelne układy filtracji zanieczyszczeń do atmosfery, które są pod ścisłym techniczny nadzorem służb do utrzymania ruchu w obu oddziałach. 

Odpady są jednym z najpoważniejszych problemów w Polsce i na świecie. Odpady stałe powstające podczas produkcji w naszej Spółce są skrupulatnie segregowane  w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach  i przekazywanie firmom do ponownego odzysku i recyklingu

Ponadto obie cynkownie są instalacjami bezściekowymi. Odpady, które powstają w wyniku procesu obróbki chemicznej   są odbierane bezpośrednio z wanien procesowych przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie pozwolenia do dalszego ich wykorzystania. 

 Do celów energetycznych i technologicznych w Wyszkowie spalany jest gaz ziemny wysokometanowy, który jest traktowany jako paliwo ekologiczne, o niewielkiej uciążliwości.

Jako nieliczny zakład produkcyjny w Polsce do procesów technologicznych i energetycznych  Cynkomet wykorzystuje w Czarnej Białostockiej  gaz LNG. Do tego celu została specjalnie wybudowana nowoczesna staja odparowywania skroplonego metanu LNG. Jest to nowość na rynku energetycznym. Gaz LNG jest paliwem bardzo ekologicznym, bezpiecznym i bezkonkurencyjne w aspekcie ochrony środowiska . Jest paliwem wyjątkowo czystym, nie ma właściwości toksycznych i korozyjnych. Gaz płynny LNG to paliwo mocno wspierane przez Komisję Europejską. W pakiecie „Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych”, Bruksela przyznaje, że LNG jest paliwem ekologicznym i perspektywicznym.