Bezpieczne Wakacje z CynkoMet – Zgarnij Gadżety

 • 21 lipca 2020

 

REGULAMIN

Rozdanie organizowanego przez Cynkomet sp. z o.o.

§1

Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. Organizator – Cynkomet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7W, 16-020 Czarna Białostocka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162405, NIP 9661673746, REGON 052206379, o kapitale zakładowym 1 130 000 zł,
 3. Rozdanie – prowadzony przez Organizatora konkurs „Pracuj bezpiecznie z Cynkometem. Bezpieczne wakacje 2020”,
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych, która ponadto ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram,
 5. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2

 1. Przystąpienie do Rozdania jest dobrowolne i nieodpłatne. Z chwilą przystąpienia do Rozdania Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu.
 2. Rozdanie nie jest stworzone, administrowane ani sponsorowane przez portale Facebook lub Instagram.
 3. Aby przystąpić do Rozdania Uczestnik powinien:
  • obserwować oficjalny profil Cynkomet na Facebooku i Instagramie,
  • umieścić na swoim prywatnym koncie na Facebooku lub Instagramie zdjęcie (zdjęcia) lub film z pracującymi maszynami CynkoMet, oznaczyć profil @Cynkomet na Facebooku lub Instagram oraz opatrzyć je opisem #cynkomet #bezpiecznycynkomet.
 4. Umieszczenie zdjęcia lub filmu w ramach Rozdania powinno nastąpić do dnia 30 września 2020 r.

§3

 1. Nagrodami za umieszczenie spełniających wymogi, o których mowa w § 2 ust. 3.2.:
  • zdjęcia (zdjęć) są: kamizelka odblaskowa, okulary ochronne,
  • filmu są: apteczka, odblask.
 2. Nagrody będą wysyłane w terminie 30 dni od dnia opublikowania postu.
 3. Po opublikowaniu postu Uczestnik zobowiązany jest do wysłania w wiadomości prywatnej zawierającej dane adresowe do wysyłki naród. Brak przesłania takiej informacji w terminie 5 dni od dnia opublikowania postu, oznacza rezygnację Uczestnika z prawa do nagród oraz powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Nagrody nie przysługują, jeżeli zdjęcia lub film umieszczone przez Uczestnika będą:
  • wulgarne, zawierały jakiekolwiek określenia, oznaczenia lub inne wyrażenia powszechnie uznawane za obraźliwe,
  • nawołujące do nienawiści, nietolerancji na jakimkolwiek tle, w tym w szczególności w odniesieniu do płci, wieku, wyznania, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej,
  • zawierały treści erotyczne,
  • propagowały przemoc,
  • zawierały treści niezgodne z prawem,
  • naruszały prawa osób trzecich, w tym w szczególności ich dobra osobiste,
  • naruszały dobre obyczaje.
 5. Uczestnictwa w Rozdaniu, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa żądania do wydania Nagród nie można przenieść na inne osoby.
 6. Nagroda jest należna wyłącznie dla Uczestnika będącego właścicielem konta na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

§4

 1. Przystępując do Rozdania, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe autorskie do opublikowanych zdjęć lub filmu. Uczestnik zapewnia, że filmy oraz zdjęcia opublikowane w ramach Rozdania nie są obciążone żadnymi wadami prawnymi, fizycznymi oraz roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające.
 2. Przystępując do Rozdania Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z filmu lub zdjęć opublikowanych w ramach Rozdania w całości lub w jakiejkolwiek części na terytorium Rzeczypospolitej na czas nieograniczony. W przypadku, gdy zdjęcia lub film zawiera wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku zawartego na zdjęciu lub filmie.
 3. Licencja jest udzielona na polach eksploatacji dotyczących w szczególności:
  • utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • promocji i reklamy,
  • udzielania sublicencji podmiotom trzecim na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora zmian w zdjęciach i filmach przesłanych w ramach Rozdania.

§5

 1. Jeden Uczestnik może przystąpić do rozdania dwukrotnie.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, nagrody innego rodzaju, ani odsprzedaży Organizatorowi.
 3. Uczestnik może się zrzec nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny lub inna nagroda.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a i 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2019.1387).

§6

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty pod wyżej wskazanym adresem lub poprzez e-mail: rodo@cynkomet.pl
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie realizacji Rozdania, w tym w szczególności przesłania nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora a związane z Rozdaniem, m.in. podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
 5. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody.
 7. Dane osobowe zbierane są tylko na czas Rozdania i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych Organizatora.

§7

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.07.2020r.
 2. Link do Regulaminu będzie dostępny na profilu Facebook oraz Instagram Organizatora w postach dotyczących Rozdania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne oraz nie będą pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani nie będą wpływać na nabyte już przez Uczestników prawa w
 4. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.
 5. Spory powstałe i wynikające z Rozdania będą rozwiązywane w sposób polubowny lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

CzechEnglishGermanHungarianPolishRomanianRussianSpanish